Informacija apie pirmumo teisę teikiant prašymus į švietimo įstaigas

Vadovaujantis patvirtintu Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, pateikiame informaciją apie pirmumo teisę skaičiuojant eiles pagal mokymo programas.

 1. Pirmumo teisė vaikams priimant į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas švietimo įstaigose:
  • vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono savivaldybėje;
  • vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamoji vieta). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
  • vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;
  • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);
  • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
  • tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, vaikai;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
 2. Į švietimo įstaigas be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą:
  • vaikai, kuriems Trakų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  • įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);
  • du ir daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai.
 1. Eilių sudarymas ir pirmumo teisė priimant į bendrojo ugdymo mokyklas:
  • mokiniai, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota mokyklai nustatytoje aptarnavimo teritorijoje;
  • mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir jų gyvenamoji vieta yra deklaruota mokyklai nustatytoje aptarnavimo teritorijoje;
  • mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje ir jų gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajone;
  • pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra sumuojamos ir yra lygiavertės.
  • pavienio priėmimo metu pirmiausia priimami mokiniai, gyvenantys nustatytose mokykloms teritorijose, po to – mokiniai, negyvenantys mokykloms nustatytose aptarnavimo teritorijose, iš kurių priėmimo pirmumas teikiamas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje.