DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8  punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Patvirtinti:
  • Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašą (pridedama);
  • Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų sąrašą (pridedama).
 2. Nustatyti:
  • Tėvų (globėjų) prašymai dėl priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas, perkeliami į informacinę sistemą (toliau – IS) iki š. m. gegužės 15 d.;
  • Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
 3. Pripažinti netekusiais galios nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.:
  • Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. S1-23 „Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo tvirtinimo“;
  • Trakų r. savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. S1-213 “Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. S1-22 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinių įstaigų aptarnavimo teritorijų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo Trakų rajono savivaldybės gimnazijose, vidurinėse, pagrindinėse ir pradinėse mokyklose tvarkos tvirtinimo“ papildymo.
  • Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. S1-22 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinių įstaigų aptarnavimo teritorijų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo Trakų rajono savivaldybės gimnazijose, vidurinėse, pagrindinėse ir pradinėse mokyklose tvarkos tvirtinimo.“
  • Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr.S1-134 „Dėl priėmimo į Trakų meno mokyklos ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRAŠYMAI

DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS GRUPES

DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS