Kaip užsakyti paslaugą?

Internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt tėvai (globėjai) gali pateikti prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas elektroniniu būdu bei gauti ir stebėti visą informaciją, susijusią su šių prašymų valdymu, atsisiųsti pildymui ir spausdinimui prašymo priimti į Švietimo įstaigą(-as) formas.

Prašymai lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas priimami ir registruojami elektroniniu būdu arba raštu – pageidaujamoje lankyti švietimo įstaigoje. 

Prašymai į laisvas vietas Švietimo įstaigose elektroniniu būdu registruojami nuolat, prašymai raštu priimami pasirinktoje lankyti Švietimo įstaigoje jos darbo metu.

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus.

Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://mokykla.trakai.lt savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

  • Vaiko gimimo liudijimas;
  • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Pastaba. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti ugdymo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją arba į Savivaldybės administracijos švietimo specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

Prašymų pateikimas raštu

Teikiant prašymą pageidaujamos lankyti Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojui (Švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už prašymų registravimą). Teikiant prašymą raštu būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (gali būti pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

  • Vaiko gimimo liudijimas;
  • Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prisijungti